Algemene voorwaarden:

 

Voorwaarden van toepassing op iedere dienst aangeboden binnen (PT) Studio Lingewaard.
• Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Studio Lingewaard (pt studio Lingewaard) afgekort PTSL. Indien sprake is van een overeenkomst schriftelijk en/of mondeling tussen PTSL en een lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.
• Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 4, 12, 24, 48weken, gevolgd door een eventueel vervolg abonnement.
• Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
• Betaling van lidmaatschapsgeld geschiedt middels een idealbetaallink en wordt (voor aanvang) van iedere periode op de rekening van PTSL verwacht. U betaald altijd vooruit. Het inschrijfgeld €25 + eerste periode bedrag van het abonnement vindt tegelijk plaats middels een betaal link van de Rabobank. Deze ontvangt u per whatsapp bericht. Gelieve deze voor aanvang van uw abonnement en/of rittenkaart te voldoen.
• Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode vooruit te worden betaald.
• Er vindt geen tussentijdse opzegging van het lidmaatschap plaats. U dient het abonnement ten alle tijden af te maken. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Tenzij aantoonbaar is gemaakt de medische oorzaak door een verklaring van een behandelend arts/specialist of bij financiele situaties de bewindvoerder.
• Indien een betaling niet op tijd geschiedt, om welke reden dan ook, stuurt PTSL een herinnering met een betaallink +€9 (administratiekosten) om alsnog de betaling te voldoen. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt PTSL een tweede en tevens laatste herinnering. De kosten hiervoor zijn €15 aan administratiekosten.
• Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Alle hiermee gepaard gaande kosten, waaronder incasso/deurwaarder en/of advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke worden op het lid verhaald conform de toepasselijke wetgeving. PTSL is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle verschuldigde bedragen, alsmede alle toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle op de invordering vallende kosten en rente ineens te voldoen.
• Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft  lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
• PTSL behoudt zich het recht de tarieven 2 × jaarlijks in januari en juli te indexeren.
• Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden verleend.
• Betaling van een rittenkaart of behandeling dient vooraf contant of via betaal link ter plaatste te worden voldaan.
• Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar en voor niet genoten lessen / behandelingen wordt geen restitutie verleend.
• Rittenkaarten zijn 3 maanden(10 rittenkaart) (20-rittenkaart) geldig vanaf dag van aanschaf.
• Voor het volgen van de lessen / behandelingen dient altijd een afspraak te worden gemaakt.
• Afgesproken lessen / behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen komt de les / behandeling te vervallen (bij een abonnement). Bij een strippenkaart wordt de les doorberekend. Bij een behandeling wordt 100% van het bedrag doorberekend.
• Afgesproken lessen / behandelingen kunnen per whatsapp bericht worden geannuleerd en/of telefonisch worden doorgegeven.
• Lessen inhalen (mits op tijd geannuleerd) is mogelijk binnen 4 weken na de gemiste les. Daarna komt de les te vervallen.
• Vakanties en weekendjes weg komen voor rekening van de klant. Alleen periodieke sluiting waaronder vakantie of in geval van ziekte van PTSL worden niet in rekening gebracht.
• Wordt er vaker dan 2 x geannuleerd, dan kan PTSL de maatregel toepassen dat de vaste plek wordt opgeheven. Alle afspraken worden dan uit het systeem verwijderd. Deze regeling kan ook worden toegepast als een lid op een andere manier tijden onnodig bezet houdt.
• Bij het onnodig bezet houden van een trainingsplek worden extra kosten in rekening gebracht, hiervoor zullen de extra kosten bij de nieuwe periode worden opgeteld en doorberekend. Inplannen kan dan wel altijd weer telefonisch en in de studio.
• Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures, zwangerschap en ziekenhuisopname, kan op basis van een medische verklaring een abonnement tijdelijk worden bevroren. Met een maximale tijd van 1 tot 3 ×4wekelijkse termijn . De betalingen stoppen, voor de overeengekomen periode welke door medisch specialist in een verklaring moeten zijn weergegeven.
• Niet genoten lessen / behandelingen kunnen niet worden geclaimd en er wordt geen contributie gerestitueerd.
• PTSL behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw te sluiten. Tevens vindt er een zomervakantie sluiting plaats van 2 tot 4 weken. Deze periode wordt uit coulance niet doorberekend.
• Training ingeboekt is training nakomen.
• PTSL is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
• PTSL is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
• Het deelnemen aan activiteiten in en van de PTSL gebeurt volledig op eigen risico.
• Voor opmerkingen, suggesties of klachten kunt u ten allen tijden terecht. Stuurt u daarvoor een mail naar: info@PTstudiolingewaard.nl
• Vanwege de verplichte sluiting door de Overheid, kunnen lessen helaas niet meer worden ingehaald. De inhaalperiode is verstreken.
• Voorafgaand aan ieder abonnement, vindt een gratis kennismakinggesprek plaats.
• Heeft u een financieel gerelateerde vraag? Stuur een email bericht naar: info@ptstudiolingewaard.nl ik probeer deze binnen 24 uur te beantwoorden (naar gelang de vraag).  
• Tijdens de fitnessbegeleidingsmomenten kunt u terecht voor begeleiding en uitleg van uw fitnessprogramma voor andere vragen of lichamelijke klachten kunt u een afspraak maken voor een daarvoor bestemd pijnconsult.
• behandelingen voor fitnessrecovery mindset e.d. kun je maken doordeweeksedagen via whatsapp, dit is tevens uw reservering en daarmee overeenkomst voor de gemaakte behandeling en daarop zijn deze voorwaarden zoals beschreven van toepassing.
Met vriendelijke groet,
Studio Lingewaard (pt studio lingewaard)